Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto veřejné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky zveřejnění inzerce v následujících médiích (společně dále jen „média“):

a) na internetovém portálu Chytrý nábor dostupném na adrese www.chytry-nabor.cz a případně na dalších adresách (dále jen „portál“).

b) na reklamních systémech třetích stran (dále jen „reklamní systémy“).

1.2 Provozovatelem portálu a zprostředkovatelem inzerce na reklamních systémech je společnost Colorbee, s.r.o., IČ: 27914950, se sídlem Veleslavínská 39/48,162 00 Praha 6 – Veleslavín zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C.126204 (dále jen „poskytovatel“).

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 25.5.2017.

1.4. Součástí obchodních podmínek jsou ceníky poskytovatele a specifikace inzerce, dostupné na portálu, pokud z objednávky nebo dohody stran nevyplývá jinak.

1.5 Obchodní podmínky se vztahují na veškerou inzerci objednanou třetími osobami na portálu a na reklamních systémech.

1.6 Nad rámec obchodních podmínek se vztahy s podnikatelskými subjekty řídí obchodním zákoníkem a s nepodnikatelskými subjekty občanským zákoníkem, případně dalšími právními předpisy.

2. Změna obchodních podmínek

2.1 Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a ceníky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu, pokud není poskytovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti.

2.2 Objednatel je oprávněn ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek a ceníků písemně sdělit poskytovateli svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním obchodních podmínek nebo ceníků a smlouvu vypovědět s pětidenní (5) výpovědní lhůtou, jinak se stává pro smluvní vztah a šíření inzerce rozhodné aktualizované znění od stanoveného data účinnosti.

2.3 Uzavřením smlouvy o inzerci objednatel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, ceníky a specifikacemi, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

3. Přístupnost, srozumitelnost

3.1 Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy mu bylo znění obchodních podmínek s dostatečným předstihem, spolu s ostatními předsmluvními informacemi, komunikováno a vysvětleno. Objednatel se se zněním těchto podkladů řádně seznámil a neshledal žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek nesrozumitelné ani překvapivé.

3.2 Doložky, které by mohly být posouzeny v obchodních podmínkách jako neobvyklé nebo překvapivé jsou navíc v textu za účelem jejich řádného pochopení objednatelem zvýrazněny podtržením.

3.3 Tyto obchodní podmínky jsou objednateli přístupné na portálu. Objednateli je doporučeno obchodní podmínky vytisknout a zajistit si tak formu pro archivaci obchodních podmínek.

4. Definice

4.1 Inzercí se rozumí sdělení osoby odlišené od poskytovatele šířené v médiích za finanční úplatu či jinou dohodnutou protihodnotu. Za inzerci se považují veškerá sdělení třetích osob.

4.2 Objednatelem se rozumí jakákoliv osoba, která objedná šíření inzerce.

4.3 K šíření inzerce dochází na základě smluv o inzerci.

4.4 Objednatel je oprávněn za účelem objednávání inzerce využít portál.

5. Uzavření smlouvy

5.1 Objednatel objedná inzerci ústní (telefonickou) nebo písemnou objednávkou (dopisem, e-mailem, sms, přes portál).

5.2 Objednávka placené inzerce musí obsahovat údaje dostatečné k šíření inzerce, a to především délku trvání inzerce a případné další služby dle požadavků objednatele. Předání identifikačních údajů objednatele je povinnou náležitostí objednávky a podmínkou vzniku smluvního vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem.

5.3 K uzavření smlouvy o inzerci dochází potvrzením objednávky poskytovatelem, ústně či písemně. Pokud k potvrzení nedojde, dochází k uzavření smlouvy zveřejněním inzerce.

5.4 Uzavřením smlouvy potvrzuje poskytovatel objednateli, který vystupuje jako spotřebitel, že mu s dostatečným předstihem před uzavřením takové smlouvy poskytovatel poskytl předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele.

6. Podmínky objednání a zveřejnění inzerce

6.1 Objednatel je odpovědný za včasné dodání podkladů ke zveřejnění inzerce. Podklady musí splňovat technické specifikace inzerce stanovené poskytovatelem. Objednatel je odpovědný za včasné doplnění nebo úpravu podkladů, pokud ho k tomu poskytovatel vyzve. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen podklady uchovávat ani vracet.

6.2 Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel na základě přijatých podkladů, připraví grafické podklady pro inzerci.

6.3 Objednatel je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že inzerce ani podklady k inzerci předané poskytovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce objednatelem uspokojeny. Objednatel prohlašuje, že fotografie předané k inzerci byly pořízeny se souhlasem zobrazených osob a tyto osoby souhlasí se zveřejněním fotografie za účelem inzerce. Objednatel se zavazuje nahradit poskytovateli újmu nebo škodu vzniklou poskytovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.

6.4 Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy o inzerci v následujících případech:

a) inzerce bude v rozporu s obchodními zásadami poskytovatele nebo zásadami uvedenými v Kodexu pro reklamu Rady pro reklamu;

b) obsah inzerce nebo její šíření bude v rozporu s právními předpisy nebo právy třetích osob;

c) podklady pro uveřejnění inzerce budou neúplné nebo nepoužitelné.

6.5 Poskytovatel není povinen odůvodnit postup dle článku 6.4, pouze objednateli své rozhodnutí neprodleně oznámí. Poskytovatel není odpovědný za škody způsobené postupem dle článku 6. 4 této smlouvy.

6.6 V případě, že poskytovatel odmítne objednávku dle čl. 6.4 výše a objednaná inzerce již byla uhrazena, je částka odpovídající ceně nezveřejněné inzerce převedena objednateli formou kreditu (částky k vyčerpání) uloženého u poskytovatele. V případě, že objednatel tento kredit nevyčerpá do 6 kalendářních měsíců cena inzerce v plné výši náleží poskytovateli jako náhrada za marně vynaložené náklady s nezveřejněnou inzercí.

6.7 Poskytovatel zveřejní inzerci v termínech a umístění dle možností poskytovatele, pokud nebude ve smlouvě o inzerci dohodnuto jinak.

6.8 Graficky neupravenou inzerci poskytovatel před jejím zveřejněním zpracuje běžným způsobem a je oprávněn požadovat po objednateli úhradu odměny za tuto službu v souladu s platným ceníkem.

6.9 Poskytovatel zveřejní inzerci v médiích v kvalitě běžné pro tato média. Poskytovatel si vyhrazuje právo na označení inzerce v médiích.

7. Cena inzerce

7.1 Cena inzerce je stanovena ceníky poskytovatele, zveřejněnými na portálu.

7.2 Společně s cenou inzerce je objednatel povinen uhradit také daň z přidané hodnoty v platné výši.

7.3 Pokud smlouva o inzerci nestanoví jinak, je cena inzerce splatná před zahájením šíření inzerce při uzavření smlouvy o inzerci.

7.4 Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad. Pokud není těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou o inzerci stanovena jiná splatnost, elektronická faktura bude vystavena do 14 pracovních dnů od zveřejnění inzerce.

7.5 Cena inzerce je v případě bezhotovostní platby uhrazena okamžikem připsání ceny inzerce na účet poskytovatele.

7.6 Není-li cena inzerce uhrazena včas, popřípadě vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele, poskytovatel je oprávněn odmítnout šíření inzerce, odmítnout realizaci dalších dílčích objednávek, šíření pozastavit, případně od smlouvy o inzerci odstoupit.

7.7 Nevyužití placené služby uveřejnění inzerce, kreditu či skutečnost, že inzerce zůstala bez odpovědí, neopravňuje objednatele k vrácení ceny nebo její části.

8. Ukončení smlouvy

8.1 Každá ze stran je oprávněna ukončit smlouvu o inzerci písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinnosti doručením. Inzerce, která je šířena v okamžiku ukončení smlouvy, bude ukončena v termínech určených poskytovatelem.

9. Smluvní pokuty

9.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny inzerce nebo její části, je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dní od doručení písemné výzvy poskytovatele objednateli. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele požadovat náhradu škody v plné výši.

9.2 Jakékoliv peněžité plnění objednatele je poskytovatelem použito nejdříve k úhradě úroků z prodlení a poté v následujícím pořadí k úhradě závazků po lhůtě splatnosti, smluvních pokut objednatele a náhradě škody vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o inzerci uzavřené s objednatelem.

10. Reklamace

10.1 Poskytovatel odpovídá za vady inzerce v případě nesprávného, nečitelného nebo nekompletního šíření inzerce, pouze v případě že takovou vadou byl dotčen účel inzerce a smlouva byla porušena podstatným způsobem. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit poskytovateli ve lhůtě pěti (5) dnů od prvního šíření inzerce. V případě oprávněné reklamace, poskytovatel poskytne dle své volby slevu z ceny inzerce nebo bezplatné šíření náhradní inzerce.

10.2 Výslovně se sjednává, že následující skutečnosti nepředstavují vadu inzerce a nezakládají nárok objednatele požadovat slevu z ceny inzerce ani šíření náhradní inzerce:

a) běžné chyby a překlepy, které nepozměňují podstatným způsobem smysl ani obsah inzerce;

b) odchylky v umístění inzerce v médiu oproti umístění uvedenému ve smlouvě o inzerci, pokud strany ve smlouvě nesjednají formou placené služby závazné umístění inzerce v médiu;

c) odchylky od rozsahu inzerce nepřesahující 25% oproti rozsahu inzerce uvedenému ve smlouvě o inzerci.

10.3 Objednatel nemá nárok na náhradní inzerci ani slevu z ceny inzerce, pokud k vadnému šíření inzerce došlo z důvodu:

a) vadnosti podkladů pro inzerci, které nebyla zjevně rozeznatelná při přijetí objednávky;

b) zásahu vyšší moci, nebo události nezaviněné poskytovatelem.

10.4 Ze závažných provozních důvodů nebo důvodů vyšší moci si poskytovatel vyhrazuje právo nedodržet objednaný termín či umístění šíření inzerce. Pokud se strany nedohodnou jinak, je poskytovatel v takovém případě oprávněn zajistit šíření inzerce v nejbližším možném termínu a přibližném umístění.

11. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

11.1 Ochrana osobních údajů objednatele je prováděna poskytovatelem ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ale také nového právního předpisu pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), který k 25. květnu 2018 v převážné části hmotné úpravy nahradí stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále zde jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

11.2 Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro poskytování služby. Jde zejména o údaje, které identifikují objednatele, např.: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informace o vyžádaných poptávkách, realizovaných objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3 Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s nových verzí, produktů, dalšími službami, nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu objednatele.

11.4 Odpovědnost za obchodní sdělení nese kromě samotného rozesílatele ten, v jehož prospěch bylo obchodní sdělení zasíláno, a který takovou rozesílku ve svůj prospěch inicioval, a to na základě pokynu, příkazu, uzavřením smlouvy, či jiným obdobným úkonem.

11.5 Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní uvádět správně a pravdivě a že je povinen po dobu poskytování služby bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Poskytovatel neručí za případná chybná uvedení osobních údajů objednatele, která vycházela z objednatelem předaných osobních údajů.

11.6. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

11.7. Osobní údaje uchovává poskytovatel v elektronické podobě v rámci informačního systému poskytovatele a v papírové podobě v rámci objednatelem předaných dokumentů, a to minimálně po dobu, po kterou je povinen uchovávat účetní doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

11.8. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele.

11.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.10. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty a službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu objednatele.

12. Ostatní

12.1 Objednatel souhlasí se zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení poskytovatelem na jeho adresu či e-mailovou adresu. Tento souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán dle instrukcí uvedených v obchodním sdělení nebo písemně na adrese poskytovatele Veleslavínská 39/48,162 00 Praha 6 – Veleslavín.

12.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele k portálu.

12.3 Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do portálu a reklamních systémů, neoprávněný přístup k datům poskytovatele či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů poskytovatele a reklamních systémů. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti portálu a reklamních systémů.

12.4 Odlišná ustanovení ve smlouvě o inzerci mají přednost před ustanovením těchto podmínek.

12.5 Pro soudní spory mezi poskytovatelem a objednatelem v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla poskytovatele.

Používáme cookies pro lepší uživatelský zážitek. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas a zároveň potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

© Colorbee, s.r.o.
Design by grafikli.cz